Tel: 061/250-06-55 | Toše Jovanovića 56/a, Zrenjanin

U skladu sa Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama bavimo se izradom:

 • Procene rizika od katastrofa
 • Plana zaštite i spasavanja
 • Plan smanjenja rizika od katastrofa
 • Pružamo pravnu pomoć iz oblasti Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim  situacijama

DETALJNIJE

U skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine i Zakonom o upravljanju otpadom obavljamo sledeće poslove:

 • Pružamo usluge Lica odgovornog za upravljanje otpadom
 • Vršimo izradu Plana upravljanja otpadom, kao i njegovo kontinualno ažuriranje i dopunu
 • Pružamo pomoć u vođenju dnevne evidencije nastalog otpada
 • Izrađujemo godišnji izveštaj nastalog otpad, kao i predaju otpada ministarstvu nadležnom za zaštitu životne sredine i Agenicji za zaštitu životne sredine
 • Izrađujemo uputstava za upravljanje otpadom
 • Pružamo pomoć prilikom izbora operatera za transport i skladištenje i/ili tretman otpada
 • Vršimo obuke zaposlenih za postupanje prema uputstvima o upravljanju otpadom

DETALJNIJE

U skladu sa Zakonom o zaštiti od požara bavimo se:

 • Izradom Pravila zaštita od požara
 • Izradom Programa osnovne obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara
 • Izradom Plana evakuacije u slučaju požara
 • Izradom Uputstva za postupanje u slučaju požara
 • Pružanjem pravne pomoći iz oblasti zaštite od požara

DETALJNIJE

U skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju bavimo se izradom: Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

Sa klijentima sa kojima uspostavimo poslovnu saradnju, vršimo i obuke iz oblasti zaštite od požara u vidu teorijskog i praktičnog dela.

REFERENCE

PIN BEZBEDNOST INŽENJERING DOO

Toše Jovanovića 56/a,
23000 Zrenjanin

Telefon: 061/250-06-55
E-mail: pinbezbednost@gmail.com
Radno vreme:
08:00 – 16:00  (radnim danima)

PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA

 • Procene rizika od katastrofa
 • Plana zaštite i spasavanja
 • Plan smanjenja rizika od katastrofa
 • Pružamo pravnu pomoć iz oblasti Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim  situacijama

DETALJNIJE