Tel: 061/250-06-55 | Toše Jovanovića 56/a, Zrenjanin

PROPISI

Vanredne situacije:

 1. Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018)
 2. Zakon o kritičnoj infrastrukturi („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018)
 3. Uredba o sadržaju, načinu izrade i obavezama subjekata u vezi sa izradom procene rizika od katastrofa i planova zaštite i spasavanja („Sl. glasnik RS“ br. 102/2020)
 4. Uredba o sadržaju i načinu izrade plana smanjenja rizika od katastrofa („Službeni glasnik RS”, br 21/2020)
 5. Uredba o obaveznim sredstvima i opremi za ličnu, uzajamnu i kolektivnu zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreća („Sl. glasnik RS“ br. 3/2011 i 37/2015)
 6. Uredba o jedinicama civilne zaštite, nameni, zadacima, mobilizaciji i načinu upotrebe („Sl. Glasnik RS“, broj 84/2020)
 7. Uredba o sastavu, načinu i organizaciji rada štabova za vanredne situacije („Sl. Glasnik RS“, br. 27/2020)
 8. Pravilnik o radu poverenika i zamenika poverenika civilne zaštite i kriterijumima za njihovo imenovanje („Sl. glasnik RS“, br. 102/2020)
 9. Pravilnik o načinu izrade i sadržaju plana zaštite od udesa („Sl. glasnik RS“, br. 41/2019)
 10. Pravilnik o sadržaju informacije o opasnostima, merama i postupcima u slučaju udesa („Sl. glasnik RS“ br. 18/2012)
 11. Pravilnik o vrsti i količini opasnih supstanci na osnovu kojih se sačinjava Plan zaštite od udesa („Sl. glasnik RS“, br. 34/2019)
 12. Metodologija izrade i sadržaj procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja („Službeni glasnik RS“, br. 80/2019)

Privatno obezbeđenje:

 1. Zakon o privatnom obezbeđenju („Sl. glasnik RS“, br. 104/2013, 42/2015 i 87/2018)
 2. Uredba o bližim kriterijumima za određivanje obavezno obezbeđenih objekata i načinu vršenja poslova njihove zaštite („Sl. glasnik RS“, br. 98/2016)
 3. Uredba o minimalnim tehničkim uslovima kod obavezne ugradnje sistema tehničke zaštite u bankama i drugim finansijskim organizacijama („Sl. glasnik RS“, br. 9/2021)
 4. Pravilnik o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava („Službeni glasnik“ RS, br 91/2013)

Bezbednost i zdravlje na radu:

 1. Zakon o bezbednost i zdravlju na radu („Službeni glasnik“ RS, br 35/2023)
 2. Pravilnik o evidencijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu („Službeni glasnik RS“, br. 62/2007 i 102/2015)
 3. Pravilnik o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta („Sl. glasnik RS“, br. 121/2012 i 102/2015)
 4. Pravilnik o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini („Sl. glasnik RS“, br. 72/2006, 84/2006 – ispr., 30/2010 i 102/2015)
 5. Pravilnik o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova (Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 53/97.)
 6. Pravilnik o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći („Sl. glasnik RS“, br. 109/2016)

Koordinacija na gradilištu:

 1. Uredba o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima („Sl. glasnik RS“, br. 14/2009, 95/2010 i 98/2018)
 2. Pravilnik o zaštiti na radu pri izvodjenju građevinskih radova („Sl. glasnik RS“, br. 53/97)

Zaštita od požara:

 1. Zakon o zaštiti od požara („Sl. glasnik RS“, br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 – dr. zakoni)
 2. Pravilnik o minimumu sadržine opšteg dela programa obuke radnika iz oblasti zaštite od požara („Sl. glasnik SRS“, br. 40/90)
 3. Uredba o razvrstavanju objekta, delatnosti i zemljišta u kategorije ugroženosti od požara („Sl. glasnik RS“, br. 76/2010)

Zaštita životne sredine:

 1. Zakon o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – dr. zakon, 72/2009 – dr. zakon, 43/2011 – odluka US, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – dr. zakon i 95/2018 – dr. zakon)
 2. Zakon o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 – dr. zakon)

 

PIN BEZBEDNOST INŽENJERING DOO

Toše Jovanovića 56/a,
23000 Zrenjanin

Telefon: 061/250-06-55
E-mail: pinbezbednost@gmail.com
Radno vreme:
08:00 – 16:00  (radnim danima)

PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA

 • Procene rizika od katastrofa
 • Plana zaštite i spasavanja
 • Plan smanjenja rizika od katastrofa
 • Pružamo pravnu pomoć iz oblasti Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim  situacijama

DETALJNIJE

PIN BEZBEDNOST INŽENJERING DOO