Tel: 061/250-06-55 | Toše Jovanovića 56/a, Zrenjanin

Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

Prrocena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanjaU skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju („Sl. glasnik RS“, br. 104/2013, 42/2015 i 87/2018) vršimo izradu Akt-a o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

Procena rizika je analiza i ocena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja;

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja vrši se po zahtevima i na način propisan važećim srpskim standardom u oblasti privatnog obezbeđenja (SRPS A.L2.003:2017)

Plan obezbeđenjaSRPS A.L2.003:2017 standardom se utvrđuju zahtevi i metodologija procene rizika u oblasti bezbednosti i otpornosti i daju konkretna i precizna uputstva vezana za principe, proces i adekvatnu implementaciju rezultata procene rizika, sa ciljem unapređenja bezbednosti i otpornosti organizacije. Ovim se standardom takođe usklađuju način korišćenja i primena odredbi standarda SRPS A.L2.001, Društvena bezbednost – Usluge privatnog obezbeđenja – Rečnik i SRPS A.L2.002, Društvena bezbednost – Usluge privatnog obezbeđenja – Zahtevi i uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti, odnosno delova tih standarda koji se odnose na menadžment rizikom.

Plan obezbeđenja, odnosno plan postupanja sa rizicima, sačinjava se na osnovu akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

Bliže definisane obaveze privrednih društva date su u Uredbi o bližim kriterijumima za određivanje obavezno obezbeđenih objekata i načinu vršenja poslova njihove zaštite („Sl. glasnik RS“, br. 98/2016), kao i u Pravilniku o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 91/2019).

PIN BEZBEDNOST INŽENJERING DOO

Toše Jovanovića 56/a,
23000 Zrenjanin

Telefon: 061/250-06-55
E-mail: pinbezbednost@gmail.com
Radno vreme:
08:00 – 16:00  (radnim danima)

PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA

  • Procene rizika od katastrofa
  • Plana zaštite i spasavanja
  • Plan smanjenja rizika od katastrofa
  • Pružamo pravnu pomoć iz oblasti Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim  situacijama

DETALJNIJE

PIN BEZBEDNOST INŽENJERING DOO