Tel: 061/250-06-55 | Toše Jovanovića 56/a, Zrenjanin

VANREDNE SITUACIJE

U skladu sa članovima 15., 16. i 17. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) izrađujemo:

  1. Procenu rizika od katastrofa
  2. Plan zaštite i spasavanja
  3. Plan smanjenja rizika od katastrofa

U skladu sa članom 21. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) vršimo obuku za polaganje posebnog stručnog ispita za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja.

Procena rizika od katastrofa

Procenom rizika od katastrofa identifikuju se vrsta, karakter i poreklo pojedinih rizika od nastupanja katastrofa, stepen ugroženosti, faktori koji ih uzrokuju ili uvećavaju stepen moguće opasnosti, posledice koje mogu nastupiti po život i zdravlje ljudi, životnu sredinu, materijalna i kulturna dobra, obavljanje javnih službi i privrednih delatnosti, kao i druge pretpostavke od značaja za odvijanje uobičajenih životnih, ekonomskih i socijalnih aktivnosti.

Procena rizika od katastrofa je postala zakonska obaveza za privredna društva u skladu sa članom 15.  Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018).

Procena rizika od katastrofa se izrađuje u skladu sa važećim Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) i Metodologijom za izradu procene ugroženosti od elementarnih nepogoda I drugih nesreća i planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 18/2017).

 

Plan zaštite i spasavanja

Planom zaštite i spasavanja se planiraju mere i aktivnosti za sprečavanje i umanjenje posledica katastrofa, snage i sredstva subjekata sistema smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama, njihovo organizovano i koordinirano angažovanje i delovanje u vanrednim situacijama u cilju zaštite i spasavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i obezbeđenja osnovnih uslova za život.

Plan zaštite i spasavanja obavezno sadrži sledeće celine:

1) rano upozoravanje i pripravnost (spremnost);

2) mobilizacija i aktiviranje;

3) zaštita i spasavanje po vrstama opasnosti;

4) mere civilne zaštite;

5) upotreba snaga i subjekata zaštite i spasavanja.

 

Plan zaštite i spasavanja je postala zakonska obaveza za privredna društva u skladu sa članom 17.  Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018).

Plan zaštite i spasavanja se izrađuje u skladu sa važećim Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018), ), Uredbom o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“, br. 8/2011) i Metodologijom za izradu procene ugroženosti od elementarnih nepogoda I drugih nesreća i planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 18/2017).

 

Plan smanjenja rizika od katastrofa

Planom smanjenja rizika od katastrofa utvrđuju se konkretne preventivne, organizacione, tehničke, finansijske, normativne, nadzorne, edukativne i druge mere i aktivnosti koje su nadležni državni organi i drugi subjekti, na osnovu procene pojedinih rizika, dužni da preduzmu u budućem periodu u cilju smanjenja rizika od katastrofa i ublažavanja njihovih posledica.

Plan smanjenja rizika od katastrofa se izrađuje i donosi za teritoriju Republike Srbije (Nacionalni plan smanjenja rizika od katastrofa), autonomne pokrajine (Pokrajinski plan smanjenja rizika od katastrofa) i jedinice lokalne samouprave (lokalni plan smanjenja rizika od katastrofa).

Planovi smanjenja rizika od katastrofa se izrađuju na osnovu predloga tretmana procenjenih rizika u odgovarajućoj proceni rizika od katastrofa.

Nosioci izrade Nacionalnog plana smanjenja rizika od katastrofa su organi državne uprave u čijoj su nadležnosti opasnosti identifikovane u Proceni rizika od katastrofa Republike Srbije.

Nosioci izrade pokrajinskih planova smanjenja rizika od katastrofa i lokalnih planova smanjenja rizika od katastrofa su nadležni organi autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave.

Nacionalni plan smanjenja rizika od katastrofa donosi Vlada na predlog Ministarstva.

Pokrajinski plan smanjenja rizika od katastrofa, odnosno lokalni plan smanjenja rizika od katastrofa, donosi nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave.

Planovi smanjenja rizika od katastrofa se donose za period od tri godine.

Sadržaj i način izrade plana smanjenja rizika od katastrofa propisuje Vlada.

 

Stručni ispit za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja

U skladu sa Pravilnikom o stručnom ispitu za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja („Sl. glasnik RS“, br. 20/2019), lice koje želi da bude kandidat za polaganje stručnog ispita, dužno je da završi obuku.

Na stručnom ispitu vrši se provera stručne osposobljenosti kandidata za organizaciju i izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja.

Stručni ispit se realizuje u organizaciji pravnog lica koje poseduje ovlašćenje za organizovanje i sprovođenje obuke za polaganje posebnog stručnog ispita za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja.

Stručni ispit polaže se pred ispitnom komisijom za polaganje stručnog ispita iz oblasti izrade procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja, koju rešenjem  obrazuje ministar unutrašnjih poslova iz reda zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova – Sektoru za vanredne situacije. Rešenjem o obrazovanju komisije utvrđuje se njen sastav i određuju predsednik, članovi, odnosno ispitivači i sekretar, kao i njihovi zamenici.

PIN BEZBEDNOST INŽENJERING DOO

Toše Jovanovića 56/a,
23000 Zrenjanin

Telefon: 061/250-06-55
E-mail: pinbezbednost@gmail.com
Radno vreme:
08:00 – 16:00  (radnim danima)

PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA

  • Procene rizika od katastrofa
  • Plana zaštite i spasavanja
  • Plan smanjenja rizika od katastrofa
  • Pružamo pravnu pomoć iz oblasti Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim  situacijama

DETALJNIJE

PIN BEZBEDNOST INŽENJERING DOO