Tel: 061/250-06-55 | Toše Jovanovića 56/a, Zrenjanin

ZAŠTITA OD POŽARA

zaštita od požara

U skladu sa Zakonom o zaštiti od požara („Sl. glasnik RS“, br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 – dr. zakoni) bavimo se:

  • Izradom Pravila zaštita od požara
  • Izradom Programa osnovne obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara
  • Izradom Plana evakuacije u slučaju požara
  • Izradom Uputstva za postupanje u slučaju požara
  • Pružanjem pravne pomoći iz oblasti zaštite od požara

 

Sa klijentima sa kojima uspostavimo poslovnu saradnju, vršimo i obuke iz oblasti zaštite od požara u vidu teorijskog i praktičnog dela.

 

obuka iz oblasti zaštite od požaraU skladu sa članom 28. Zakona o zaštiti od požara („Sl. glasnik RS“, br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 – dr. zakoni) privredno društvo odnosno drugo pravno ili fizičko lice, koje je vlasnik odnosno korisnik poslovnih, industrijskih i objekata javne namene i slobodnostojećih garaža, a koji nisu u obavezi da imaju Plan zaštite od požara prema, kao i objekata u trećoj kategoriji ugroženosti od požara, i stambene zgrade donose Pravila zaštite od požara.

 

U skladu sa članom 53. Zakona o zaštiti od požara („Sl. glasnik RS“, br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 – dr. zakoni) osnovna obuka iz oblasti zaštite od požara organizuje se za sve zaposlene odmah po stupanju na rad, a najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na rad.

 

Program osnovne obuke donosi poslodavac odnosno rukovodilac državnog organa, organa autonomne pokrajine ili organa jedinice lokalne samouprave, po pribavljenoj saglasnosti Ministarstva.

 

Program osnovne obuke zaposlenih ima opšti deo i posebni deo koji sadrži specifičnosti zaštite od požara za delatnost kojom se pravno lice bavi.

 

Provera znanja zaposlenih vrši se jednom u tri godine.

 

U skladu sa članom 27a. Zakona o zaštiti od požara („Sl. glasnik RS“, br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 – dr. zakoni) subjekti u prvoj, drugoj i trećoj kategoriji ugroženosti od požara moraju imati Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara, koji moraju biti istaknuti na vidljivom mestu.

PIN BEZBEDNOST INŽENJERING DOO

Toše Jovanovića 56/a,
23000 Zrenjanin

Telefon: 061/250-06-55
E-mail: pinbezbednost@gmail.com
Radno vreme:
08:00 – 16:00  (radnim danima)

PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA

  • Procene rizika od katastrofa
  • Plana zaštite i spasavanja
  • Plan smanjenja rizika od katastrofa
  • Pružamo pravnu pomoć iz oblasti Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim  situacijama

DETALJNIJE

PIN BEZBEDNOST INŽENJERING DOO